Huishoudelijk reglement

Artikel 1
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
1.1 Zij die lid van de vereniging willen worden doen dit schriftelijk, via het aanvraagformulier, bij de secretaris of bij een met de ledenadministratie belast secretariaat.
1.2 Van iedere opgave als bedoeld onder 1.1 wordt onverwijld kennis gegeven in het eerste clubblad dat wordt samengesteld na ontvangst van de opgave.
1.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van een aanvraag beslist het bestuur omtrent toelating van het aspirant-lid of de aspirant-leden en deelt de beslissing zo spoedig mogelijk mede aan belanghebbende.
1.4 Desgewenst kunnen de nieuwe leden een kopie van statuten en huishoudelijk reglement ontvangen.
1.5 Het lidmaatschap gaat in zodra de penningmeester het verschuldigde entreegeld (inschrijvingskosten) en de contributie heeft ontvangen.
1.6 Indien het bestuur besluit tot niet-toelating dan stelt het het aspirant-lid daarvan schriftelijk in kennis, zonder opgaaf van redenen gehouden te zijn. Het bestuur wijst daarbij tevens op de mogelijkheid van beroep conform artikel 6 van de statuten.
1.7 De vereniging bestaat uit: leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs.
1.8 De leden onderscheidt men in: jeugdleden (basisschoolleeftijd), recreatieve leden en trainende leden.

Artikel 2
BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
2.1 Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen moeten daarvan schriftelijk mededeling doen aan de secretaris. Dit moet uiterlijk één maanden vóór het einde van het verenigingsjaar geschieden.
2.2 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
2.3 Indien het lidmaatschap niet is opgezegd op de wijze als genoemd onder 2.1 dan is de contributie over het komende verenigingsjaar nog verschuldigd.

Artikel 3
FINANCIELE BIJDRAGE
3.1 De leden ontvangen jaarlijks vóór een door het bestuur vast te stellen datum schriftelijk van de penningmeester een verzoek tot voldoening van de contributie op een door het bestuur aan te geven wijze.
3.2 Een lid, dat de contributie niet bij aanvang van het boekjaar heeft voldaan, kan het lidmaatschap door de vereniging worden opgezegd.
3.3 Donateur is ieder die de vereniging steunt met een jaarlijkse minimum bijdrage die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3.4 Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie.
3.5 Het bestuur kan leden die een organisatorische functie binnen de vereniging vervullen vrij stellen van contributiebetaling.

Artikel 4
CLUBBLAD / WEBSITE
4.1 De communicatie binnen de vereniging geschiedt via het clubblad “De Vijfslag” en de verenigingswebsite (url: www.de5dorpen.nl ). Het bestuur geeft zo dikwijls het dit wenselijk acht, het clubblad uit. De verenigingswebsite is via het internet doorlopend toegankelijk. Het beheer vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
4.2 Het bestuur kan een redactie benoemen. Deze redactie beslist over vorm en inhoud van bet clubblad en de website met uitzondering van mededelingen van het bestuur. In deze redactie heeft te allen tijde een bestuurslid zitting.
4.3 Het bestuur heeft te allen tijde het recht de redactie of een lid van de redactie van zijn taak te ontheffen of de verspreiding van een aflevering van het clubblad te verbieden.
4.4 Leden en niet—leden kunnen de redactie toestemming vragen artikelen in het clubblad te doen opnemen.
4.5 De redactie heeft het recht zonder opgaaf van redenen artikelen te weigeren of deze met goedkeuring van de auteur(s) in gewijzigde vorm te plaatsen.
4.6 Ter bestrijding van de kosten van het uitgeven van een clubblad zullen advertenties in het blad worden opgenomen.
4.7 De tarieven voor deze advertenties zullen door de redactie worden vastgesteld en voorgelegd aan het bestuur.
4.8 Het clubblad wordt uitgegeven onder de naam “De Vijfslag” en wordt gratis verstrekt aan alle leden, leden van verdienste, ereleden, donateurs en adverteerders.
4.9 Aan de besturen van de recreatieve ijsclubs in de 5 dorpen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Vreeland, worden per vereniging 3 exemplaren van “De Vijfslag” gratis verstrekt.
4.10 Per adres wordt één exemplaar van “De Vijfslag” verstrekt.

Artikel 5
HET BESTUUR
5.1 Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Overige bestuursleden nemen onder meer de volgende functies voor hun rekening:
- bestuurslid in de jeugdcommissie
- bestuurslid in de wedstrijdcommissie
- bestuurslid in de recreatiecommissie
- bestuurslid in de redactiecommissie
5.2 Plaatsvervangers voor het dagelijks bestuur worden niet direct benoemd, doch worden in voorkomende gevallen door het bestuur ad hoc aangewezen.
5.3 Het dagelijks bestuur behandelt spoedeisende zaken en die zaken die aan het dagelijks bestuur worden opgedragen.

Artikel 6
VOORZITTER
6.1 De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen en regelt de volgorde van behandeling van de zaken, ter vergadering af te doen.
6.2 Hij heeft het recht de vergadering te schorsen of te sluiten, doch is gehouden deze te heropenen indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt.
6.3 De voorzitter ziet toe op de naleving van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere regelingen.

Artikel 7
SECRETARIS
7.1 De secretaris houdt het archief van de vereniging bij. Het archief bestaat uit: alle correspondentie, de in lid 2 genoemde notulen boeken, de jaarverslagen, het register van de leden, het register van de ereleden en leden van verdienste en donateurs, en de uitgaven van het clubblad. Het archief is toegankelijk voor de in functie zijnde bestuursleden.
7.2 De secretaris houdt notulen van de bestuursvergaderingen. De goedgekeurde notulen worden door hem en de voorzitter ondertekend.
7.3 De secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

Artikel 8
PENNINGMEESTER
8.1 De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen en giro- en banktegoeden van de vereniging.
8.2 Rekeningen van de vereniging bij bankinstellingen of girodiensten zijn gesteld ten name van de vereniging.
8.3 Geen uitgaven mogen worden gedaan dan nadat de penningmeester er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, behoudens de vereiste goedkeuring door de meerderheid van het bestuur.
8.4 De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 16 van de Statuten, met bijlagen en kasbewijzen, wordt vooraf aan een onderzoek onderworpen door de commissie als bedoeld in artikel 16 van de Statuten. Door goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering wordt de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen boekjaar als gedechargeerd  beschouwd.
8.5 Bij elke overdracht van het financieel verkeer tussen de penningmeester en zijn opvolger of tijdelijke plaatsvervanger controleert de kascommissie alle bescheiden. Zij brengt op de eerstvolgende ledenvergadering verslag uit.
8.6 De penningmeester maakt vóór de ledenvergadering een begroting op van de baten en lasten voor het volgende verenigingsjaar. Deze begroting dient v6ór deze vergadering door het bestuur te zijn goedgekeurd.
8.7 De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
8.8 De penningmeester is belast met het beheer van de bezittingen van de vereniging. Hij houdt een register van verenigingsbezittingen bij.

Artikel 9
BESTUURSVERGADERINGEN
9.1 Oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter zo dikwijls hij dit nodig acht, of door tenminste drie andere bestuursleden tezamen. De oproeping geschiedt schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, tenzij de te behandelen onderwerpen zo spoedeisend zijn dat zij geen uitstel dulden.
9.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
9.3 Indien word gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 9.1 en 9.2 van dit artikel kan het bestuur niettemin besluiten nemen, tenzij een of meer bestuursleden zich hiertegen verzetten.
9.4 Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden.
9.5 Voor bestuursvergaderingen kunnen anderen dan bestuursleden worden uitgenodigd. Zij bezitten nimmer stemrecht.
9.6 Het bestuur besluit op voorstellen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
9.7 Indien minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is op een bestuursvergadering, kunnen er geen besluiten worden genomen, tenzij het besluit geen uitstel duldt en het onderwerp waarover besloten moet worden bij de oproeping tot de vergadering vermeld was.

Artikel 10
COMMISSIES
10.1 Indien het bestuur besluit tot benoeming van een commissie als bedoeld in artikel 21 van de Statuten, doet het daarvan mededeling in het clubblad.
10.2 In iedere commissie zoals bedoeld in artikel 21 van de Statuten heeft tenminste één bestuurslid zitting.
10.3 Het, de commissie vertegenwoordigende bestuurslid, trekt de commissieleden aan.
10.4 Benoeming van deze commissieleden geschiedt door het bestuur. Benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar. De voorzitter en de leden zijn daarna herkiesbaar.
10.5 Het bestuur stelt voor de commissies in elk geval een taakomschrijving en een bevoegdheidstoekenning vast.
10.6 Het bestuur maakt de samenstelling, taak en bevoegdheden van de commissies bekend in het clubblad.
10.7 Genoemde commissies vergaderen zo dikwijls als zij dit nodig achten. Zij dienen binnen zes weken na af loop van het verenigingsjaar bij de secretaris een verslag  in over hun werkzaamheden in het afgelopen jaar.
10.8 Het financiële beheer van de commissies wordt gevoerd door de penningmeester.
10.9 Het bestuur kan leden van commissies, tussentijds ontslaan, indien het belang van de vereniging dit eist, zoals in het geval zij hun bevoegdheden overschrijden of in hun taakuitvoering ernstig tekort schieten.
In spoedeisende gevallen kan het bestuur zulke commissieleden schorsen. Indien een besluit tot schorsing niet binnen een maand gevold wordt door een ontslagbrief is de schorsing vervallen.

Artikel 11
WEDSTRIJDCOMMISSIE
11.1 De wedstrijdcommissie bestaat uit minimaal twee, maximaal vijf leden. Een der leden fungeert als voorzitter. De voorzitter van de wedstrijdcommissie moet lid zijn van het bestuur. Het bestuur stelt de wedstrijdcommissie samen.
11.2 De wedstrijdcommissie heeft tot taak:
a) het organiseren van de trainingen voor de leden
b) het organiseren van het clubkampioenschap
c) het aanwijzen van de deelnemende rijders aan verschillende wedstrijden
d) het organiseren van wedstrijden met andere verenigingen
e) het adviseren van het bestuur inzake het trainingsbeleid, benoeming en ontslag van trainers.
De wedstrijdcommissie dient haar taak te verrichten in nauw overleg met de betrokken trainers.
11.3 Tegen een beslissing van de wedstrijdcommissie kan door belanghebbende(n) protest worden aangetekend bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist na alle partijen te hebben gehoord. Deze beslissing is bindend voor alle betrokken partijen.

Artikel 12
RECREATIEVE en TOERSCHAATSCOMMISSIE
12.1 De recreatieve commissie heeft tot doel het verschaffen van faciliteiten voor het beoefenen van de schaatssport door recreatieve leden, en verdere de schaatssport ondersteunende sportieve, recreatieve activiteiten te organiseren of helpen organiseren. Bij iedere activiteit treedt een bestuurslid, die tevens lid is van de commissie, op als coördinator tussen commissie en bestuur.
12.2 De Fietstoertocht wordt gehouden in de maand juni, onder de naam “de 5 Dorpenfietstoertocht”.
12.3 Na sluiting van de kunstijsbaan wordt een feestmiddag of -avond georganiseerd in een van de vijf dorpen.

Artikel 13
REDACTIE COMMISSIE
13.1 De redactiecommissie heeft tot taak de voorlichting en communicatie binnen de vereniging te ondersteunen en te bevorderen.
13.2 Deze commissie zal het “gezicht” van de vereniging naar buiten gestalte geven.
13.3 Dit gebeurt door het verzorgen van krantenartikelen, en het aanbieden van informatie voor radio en/of televisie programma’s over clubactiviteiten, het verzorgen van de verenigingswebsite, www.de5dorpen.nl, alsmede het uitbrengen van een clubperiodiek “De Vijfslag”.
13.4 De redactiecommissie bestaat uit het bestuurslid P.R. en de eindredacteur van het clubblad “De Vijfslag”, eventueel aan te vullen tot een maximum van vijf personen.

Artikel 14
JEUGDCOMMISSIE
14.1 Het jeugdschaatsen voor de jeugd in de basisschoolleeftijd wordt verzorgd door de jeugdcommissie. De doelstelling van het jeugdschaatsen is om kinderen op speelse wijze de beginselen van het schaatsen bij te brengen en ze vertrouwd te doen geraken met het zich bewegen op het ijs. Hierbij is het wedstrijdelement niet direct aanwezig.
14.2 De jeugdcommissie bestaat uit het bestuurslid jeugdschaatsen en andere leden tot een maximum van vijf personen.

Artikel 15
CONTRIBUTIEKAARTEN
15.1 De contributiekaarten zijn strikt persoonlijk. In geval van misbruik heeft het bestuur het recht de contributiekaart ongeldig te verklaren zonder teruggave van het voor die contributiekaart gestorte bedrag.
15.2 Het bestuur bewerkstelligt dat de jeugdleden beneden de 16 jaar, op vertoon van de contributiekaart van onze vereniging, jaarlijks gratis toegang hebben op de recreatieve ijsbanen te ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Vreeland.

Artikel 16
SCHORSING
16.1 Indien het bestuur van de KNSB aan een lid van de vereniging een schorsing oplegt, kan deze worden overgenomen door het verenigingsbestuur.
16.2 Een lid kan geschorst worden indien dit lid de belangen van de vereniging ernstige schade toebrengt, zich als verenigingslid misdraagt, of na herhaalde aanmaningen de contributie niet voldoet.
16.3 Twee bestuursleden zijn gerechtigd onmiddellijk een voorlopige schorsing op te leggen.
16.4 Binnen 4 dagen na het opleggen van een voorlopige schorsing beslist bet bestuur:
a) tot opheffing van de schorsing
b) tot wijziging van de schorsing
c) tot handhaving van de schorsing
d) tot het voorstellen tot royement door de algemene vergadering.
16.5 Het geschorste lid wordt door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld van zijn schorsing.
16.6 Van elke schorsing kan kennis worden gegeven aan het bestuur van het district, gewest en bondsbureau van de KNSB.
16.7 Binnen drie weken na ontvangst van bericht van schorsing, wordt het geschorste lid in de gelegenheid gesteld zich tegen de voorgenomen maatregelen te verweren bij het bestuur. Indien het betrokken lid geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheid tot verweer, wordt door het bestuur nader beslist over de ten uitvoerlegging van de schorsing. Indien daarentegen de betrokkene wel bezwaar aantekent tegen de voorgenomen maatregelen, wordt door het bestuur over de tenuitvoerlegging hiervan niet eerder beslist dan nadat de aangelegenheid is behandeld in de eerstvolgende algemene vergadering, bij voorkeur in aanwezigheid van betrokkene.

Artikel 17
ALGEMENE LEDENVERGADERING
17.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in september.
17.2 De vaste punten van behandeling op deze vergadering zijn:
1. Bespreking van de notulen van de vorige algemene jaarvergadering.
2. Jaarverslag van de secretaris.
3. Voorlezing van de rekening en verantwoording door de penningmeester.
4. Verslag van de kascommissie.
5. Verkiezing van de kascommissie tot het nazien der rekening en verantwoording over het verenigingsjaar.
6. Verkiezing van bestuursleden ter vervulling van ontstane vacatures.
7. Goedkeuring door de leden van de door de penningmeeste ingediende begroting.
8. Rondvraag.
17.3 In de vergaderingen worden alle besluiten genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, behoudens het bepaalde in artikel 22 en 23 van de statuten.
17.4 Alleen leden vanaf 16 jaar zijn stemgerechtigd.
17.5 Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
17.6 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
17.7 Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk met gesloten stembriefjes, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering , een andere  wijze van stemming bepaalt of toelaat.
17.8 De voorzitter beslist of een briefje geldig is of niet, blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.
17.9 Bij verkiezing van personen wordt hij geacht te zijn verkozen die de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft. Is er geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede stemming gehouden; indien ook hier niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt wordt een herstemming gehouden tussen de personen die het hoogste of op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan wordt een tussenstemming gehouden wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
17.10 Bij herstemming en tussenstemming is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken de stemmen bij deze stemming dan beslist het lot.

Artikel 18
DIVERSE BEPALINGEN
18.1 Zij die hebben opgehouden lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer aanspraak maken op haar bezittingen.
18.2 Het bestuur kan andere reglementen en regelingen vaststellen. Deze mogen echter niet in strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement.
18.3 Bestuursleden, commissieleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij beëindiging van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.
18.4 Het bestuur heeft het recht in het belang van de goede orde personen te verwijderen van bijeenkomsten of hun de toegang te ontzeggen.
18.5 Het bestuur draagt er zorg voor dat er tijdens de trainingen en wedstrijden steeds middelen ter verlening van eerste medische hulp aanwezig zijn.
18.6 Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts geschieden in de Algemene Ledenvergadering en goedgekeurd worden bij een meerderheid van tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
18.7 De wedstrijdrijders verplichten zich tot:
a) het regelmatig deelnemen aan de vastgestelde ijs- en andere trainingen.
b) het in overleg met de wedstrijdcommissie en betrokken trainers verrichten van de opgedragen trainingsarbeid.
c) het deelnemen aan wedstrijden waarvoor zij worden aangewezen.
d) het verzorgen van het vervoer van de trainer/begeleider naar en van de baan en het vrijhouden van een plaats t.b.v. de begeleider in het vervoermiddel. Alleen wanneer bijzondere omstandigheden dit noodzaken mag van de vervoersverplichting worden afgeweken.
18.8 leder lid, geen jeugdschaatser zijnde, wordt geacht dit Reglement te kennen en zich daaraan te onderwerpen.
18.9 Dit Reglement treedt in werking onmiddellijk na zijn goedkeuring.
18.10 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld te Wijdemeren, 24 september 2010

Het bestuur

Naam Functie
E. van der Heijden-Vendrig Voorzitter
P.J. Andree Secretaris
A. Bout Penningmeester
M. Bekkers Jeugdcommissie
M. van den Broeck Wedstrijdcommissie
W. Gorter Redactie-commissie
M. Lubbe Recreatie-commissie